Internet

SI.pl Internet - Informacja dotycząca danych osobowych

Informacja dotycząca danych osobowych

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest firma: SI.pl Jacek Kowalski, ul. Karmelicka 100, 34-100 Wadowice
 2. Kontakt z Administratorem jest możliwy drogą pocztową oraz poprzez e-mail rodo@si.pl
 3. Usługodawca przetwarza następujące dane osobowe:
  Rodzaj Dane Powód Użycie Retencja
  Dane z umowy imię, nazwisko (nazwa), adres instalacji, adres korespondencyjny, e-mail, numer telefonu art. 6 ust. 1 pkt b
  dane niezbędne do wykonania umowy
  art. 6 ust. 1 pkt c
  obowiązek prawny
  art. 6 ust. 1 pkt f
  uzasadniony interes administratora
  dokonanie instalacji, przygotowanie i obsługa umowy, dochodzenie roszczeń ok. 3 lata od zakończenia umowy (okres przedawnienia roszczeń — art. 118 Kodeksu cywilnego)
  Dane kontaktowe adres z korespondencji, e-mail, numer telefonu, treść korespondencji, nagranie rozmowy obsługa umowy i reklamacji, przesyłanie korespondencji
  Dane bankowe numer konta, adres właściciela konta obsługa wpłat i zwrotów ok. 6 lat od zakończenia roku podatkowego
  (art. 86 § 1 Ordynacji podatkowej)
  Dane do faktury imię, nazwisko (nazwa), adres, NIP wystawianie faktur, rozliczanie podatków
  Dane identyfikacyjne imię i nazwisko, PESEL lub nazwa, seria i numer dokumentu tożsamości, dane z rejestru przedsiębiorców lub KRS art. 6 ust. 1 pkt c
  obowiązek prawny
  art. 60b Prawa telekomunikacyjnego
  (identyfikacja użytkownika)
  12 miesięcy od zakończenia umowy
  (art. 180a ust. 1 pkt 1 Prawa telekomunikacyjnego)
  Dane transmisyjne przydzielone i wykorzystywane adresy, informacje o połączeniach, czas trwania połączenia art. 6 ust. 1 pkt c
  obowiązek prawny
  art. 180a Prawa telekomunikacyjnego
  (retencja danych telekomunikacyjnych)
  12 miesięcy
  (art. 180a ust. 1 pkt 1 Prawa telekomunikacyjnego)
  Dane statystyczne wykorzystanie łącza, metadane połączeń (adres i port źródłowy/docelowy, typ pakietu, flagi), ilość przesłanych danych art. 6 ust. 1 pkt c
  obowiązek prawny
  art. 175, 175c Prawa telekomunikacyjnego
  (zapewnienie bezpieczeństwa i integralności sieci)
  przez czas niezbędny do wypełnienia obowiązku, nie dłużej niż przez rok
  art. 6 ust. 1 pkt f
  uzasadniony interes administratora
  badanie konieczności rozbudowy sieci, monitoring jakości usług, usuwanie awarii nie dłużej niż rok
 4. Dane nie będą podlegały profilowaniu.
 5. Dane transmisyjne i statystyczne mogą być wykorzystane do automatycznego podejmowania decyzji związanych wyłącznie z obowiązkiem prawnym zapewnienia bezpieczeństwa i integralności sieci (art. 175, 175c Prawa telekomunikacyjnego). W razie występowania ruchu, który zakłóca działanie sieci, może on być automatycznie blokowany. Usługodawca będzie informował o takim zdarzeniu poprzez e-mail, wiadomość SMS i/lub telefonicznie, wskazując, w miarę możliwości, przyczynę i sposób rozwiązania problemu, a także kontakt do biura obsługi.
 6. Niezbędne dane mogą być przekazywane dalej wyłącznie w celu wykonania czynności związanych z umową – na przykład:
  • operatorowi pocztowemu – w celu dostarczenia korespondencji,
  • podwykonawcom – możemy podać adres instalacji firmie, która w naszym imieniu będzie wykonywała okablowanie u abonenta,
  • biurom księgowym – przekażemy dane konieczne do rozliczenia podatków czy wystawienia faktur,
  • bankom – w celu zlecenia przelewu na rzecz klienta,
  • podmiotom uprawnionym – w razie otrzymania umocowanego prawnie żądania (np. policji bądź prokuratorowi na potrzeby prowadzonego postępowania).
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także do wniesienia skargi do organu nadzorczego – prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.