Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych

A. Informacje ogólne

 1. Umowa nr /numer/ z dnia /data/ zawarta pomiędzy Stronami:
  Usługodawcą: SI.pl Jacek Kowalski, ul. Karmelicka 100, 34-100 Wadowice, NIP: 551-256-32-46, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców Telekomunikacyjnych pod nr 12236, e-mail: kontakt@si.pl,
  a Abonentem: /dane abonenta/.
 2. Przedmiotem Umowy jest świadczenie usługi dostępu do sieci Internet zgodnie z taryfą /taryfa/, określoną szczegółowo w Cenniku.
 3. Abonentowi przydzielone zostają adresy lub klasy adresów:
  1. IPv4: /adres IPv4/
  2. IPv6: /adresy IPv6/
 4. Miejscem świadczenia usługi jest: /adres instalacji/.
 5. Abonent oświadcza, że ma tytuł prawny niezbędny do wykonania instalacji usługi w powyższym miejscu, w tym prawo do umieszczenia niezbędnych elementów technicznych.
 6. Strony Umowy zobowiązują się do natychmiastowego poinformowania drugiej strony o zmianie danych zawartych w Umowie.

B. Opłaty i płatności

 1. Okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy.
 2. Usługodawca będzie wystawiał faktury VAT z góry z czternastodniowym terminem płatności.
 3. Pierwsza faktura zostanie wystawiona niezwłocznie po dokonaniu podłączenia, które nastąpi najpóźniej w ciągu czternastu dni od dnia zawarcia umowy.
 4. Faktury będą udostępniane Abonentowi poprzez wysłanie ich na adres e-mail Abonenta, co abonent akceptuje.
 5. Abonent winien opłacać należności wynikające z umowy przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze, podając numer faktury w tytule przelewu.

C. Zmiany umowy

 1. Abonent może składać zamówienia, zmienić taryfę lub wypowiedzieć umowę poprzez złożenie stosownego oświadczenia przez system teleinformatyczny dostawcy, e-mailem, telefonicznie albo w formie pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej.
 2. W celu uwierzytelnienia zmiany Usługodawca przed przyjęciem zamówienia do realizacji będzie:
 3. Dostawca może zmienić warunki umowy, Cennik lub Regulamin bądź wypowiedzieć umowę poprzez przesłanie klientowi stosownej informacji na e-mail lub przesyłką pocztową z podaniem daty wejścia w życie zmian, nie krótszej niż miesiąc, chyba że krótszy termin wynika z przepisów prawa.
 4. W razie zmiany warunków Abonent może najpóźniej do dnia ich wejścia w życie:
  1. wyrazić sprzeciw, co spowoduje rozwiązanie Umowy z dniem zmiany warunków lub
  2. wypowiedzieć Umowę z zachowaniem okresu wypowiedzenia.
 5. Podstawą wprowadzenia zmian określonych powyżej mogą być:
  1. zmiana wysokości płacy minimalnej, wskaźnika inflacji, stóp procentowych, kursu euro lub kursu dolara amerykańskiego o przynajmniej jeden punkt procentowy,
  2. zmiana cen świadczonych na rzecz Usługodawcy usług dostaw energii elektrycznej, usług telekomunikacyjnych lub bankowych o przynajmniej jeden punkt procentowy,
  3. wprowadzenie nowej taryfy lub usług albo usunięcie starych produktów z oferty, a także zmiana ich nazwy, o ile nie wpływa to na dotychczasowe umowy,
  4. sprostowanie oczywistych omyłek pisarskich albo wprowadzenie zmian redakcyjnych, o ile nie wpływa to negatywnie na prawa i obowiązki Abonenta,
  5. konieczność dostosowania umowy do przepisów prawa, decyzji lub rekomendacji urzędów państwowych.

D. Sprzęt i obsługa serwisowa

 1. Usługodawca w celu świadczenia usług powierza abonentowi Sprzęt określony w protokole zdawczo-odbiorczym przy instalacji usługi.
 2. Powierzony Sprzęt pozostaje własnością Usługodawcy.
 3. W razie konieczności wymiany Sprzętu w trakcie trwania umowy, sporządzony zostanie kolejny protokół zdawczo-odbiorczy, w którym określone zostaną urządzenia zwracane i wydawane.
 4. Abonent odpowiada za zawinione lub wynikające z nieprzestrzegania Umowy bądź Regulaminu uszkodzenie lub zniszczenie, a także zużycie Sprzętu większe niż normalne – zgodnie z faktycznymi kosztami naprawy, ale nie większymi niż określone w Cenniku.
 5. Usługodawca odpowiada za sprawność Sprzętu i wynikające z niej niedostępności usługi.

E. Odstąpienie od umowy

 1. Abonent, któremu przysługują uprawnienia konsumenta, ma prawo odstąpić od umowy zawartej poza siedzibą przedsiębiorcy lub na odległość w terminie 14 dni od daty jej zawarcia lub daty wydania rzeczy (którakolwiek jest późniejsza) bez podania przyczyny.
 2. Aby odstąpić od umowy Abonent musi złożyć w tym terminie oświadczenie o odstąpieniu od umowy – wysłać je przesyłką pocztową, przez system Usługodawcy lub e-mailem.
 3. W razie odstąpienia od umowy jest ona uważana za niezawartą, a wszystkie płatności i wydane rzeczy podlegają niezwłocznemu zwrotowi, nie później niż w ciągu 14 dni.
 4. Sprzęt należy odesłać na adres Usługodawcy. Szacowany koszt zwrotu towarów przesyłką pocztową wynosi 20 złotych.
 5. Przedsiębiorca może wstrzymać zwrot zapłaty do czasu otrzymania Sprzętu.
 6. Abonent odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy ponad to wynikające z normalnego użytkowania.
 7. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy znajduje się w Regulaminie.

F. Zakończenie umowy

 1. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.
 2. Każda ze Stron może wypowiedzieć umowę bez podawania przyczyny z zachowaniem miesięcznego terminu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
 3. Umowa wygasa w chwili:
  1. upływu trzeciego miesiąca zawieszenia usługi i jej niewznowienia,
  2. utraty przez Usługodawcę prawa do świadczenia usług telekomunikacyjnych,
  3. powzięcia informacji o śmierci Abonenta, utracie zdolności prawnej przez Abonenta lub ustaniu bytu prawnego Abonenta.
 4. Powierzony Sprzęt podlega zwrotowi do Usługodawcy w terminie 14 dni od zakończenia świadczenia usług.
 5. Sprzęt winien zostać zwrócony na koszt Abonenta na adres siedziby Usługodawcy. Usługodawca może udostępnić dodatkowe punkty zwrotu sprzętu lub odebrać Sprzęt z miejsca instalacji za opłatą określoną w Cenniku.

G. Postanowienia końcowe

 1. Poniższe dokumenty stanowią integralną część umowy i zostały do niej dołączone:
  1. Cennik,
  2. Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych,
  3. Informacja dotycząca danych osobowych.
 2. Postanowienia Umowy, załączników i aneksów do niej mają pierwszeństwo przed zapisami Regulaminu i Cennika.
 3. Regulamin zawiera niektóre postanowienia, o których mowa w art. 56 ust. 5 Prawa telekomunikacyjnego.
 4. Abonent nie może bez zgody Usługodawcy przenieść wierzytelności wynikających z Umowy.
 5. W sprawach nieuregulowanych umową stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa telekomunikacyjnego i innych obowiązujących ustaw.