Informacja dotycząca danych osobowych

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest firma: SI.pl Jacek Kowalski, ul. Karmelicka 100, 34-100 Wadowice
 2. Kontakt z Administratorem jest możliwy drogą pocztową oraz poprzez e-mail rodo@si.pl
 3. Usługodawca przetwarza następujące dane osobowe:
  Rodzaj Dane Powód Użycie Retencja
  Dane z umowy imię, nazwisko (nazwa), adres instalacji, adres korespondencyjny, e-mail, numer telefonu art. 6 ust. 1 pkt b
  dane niezbędne do wykonania umowy
  art. 6 ust. 1 pkt c
  obowiązek prawny
  art. 6 ust. 1 pkt f
  uzasadniony interes administratora
  dokonanie instalacji, przygotowanie i obsługa umowy, dochodzenie roszczeń ok. 3 lata od zakończenia umowy (okres przedawnienia roszczeń — art. 118 Kodeksu cywilnego)
  Dane kontaktowe adres z korespondencji, e-mail, numer telefonu, treść korespondencji, nagranie rozmowy obsługa umowy i reklamacji, przesyłanie korespondencji
  Dane bankowe numer konta, adres właściciela konta obsługa wpłat i zwrotów ok. 6 lat od zakończenia roku podatkowego
  (art. 86 § 1 Ordynacji podatkowej)
  Dane do faktury imię, nazwisko (nazwa), adres, NIP wystawianie faktur, rozliczanie podatków
  Dane identyfikacyjne imię i nazwisko, PESEL lub nazwa, seria i numer dokumentu tożsamości, dane z rejestru przedsiębiorców lub KRS art. 6 ust. 1 pkt c
  obowiązek prawny
  art. 60b Prawa telekomunikacyjnego
  (identyfikacja użytkownika)
  12 miesięcy od zakończenia umowy
  (art. 180a ust. 1 pkt 1 Prawa telekomunikacyjnego)
  Dane transmisyjne przydzielone i wykorzystywane adresy, informacje o połączeniach, czas trwania połączenia art. 6 ust. 1 pkt c
  obowiązek prawny
  art. 180a Prawa telekomunikacyjnego
  (retencja danych telekomunikacyjnych)
  12 miesięcy
  (art. 180a ust. 1 pkt 1 Prawa telekomunikacyjnego)
  Dane statystyczne wykorzystanie łącza, metadane połączeń (adres i port źródłowy/docelowy, typ pakietu, flagi), ilość przesłanych danych art. 6 ust. 1 pkt c
  obowiązek prawny
  art. 175, 175c Prawa telekomunikacyjnego
  (zapewnienie bezpieczeństwa i integralności sieci)
  przez czas niezbędny do wypełnienia obowiązku, nie dłużej niż przez rok
  art. 6 ust. 1 pkt f
  uzasadniony interes administratora
  badanie konieczności rozbudowy sieci, monitoring jakości usług, usuwanie awarii nie dłużej niż rok
 4. Dane nie będą podlegały profilowaniu.
 5. Dane transmisyjne i statystyczne mogą być wykorzystane do automatycznego podejmowania decyzji związanych wyłącznie z obowiązkiem prawnym zapewnienia bezpieczeństwa i integralności sieci (art. 175, 175c Prawa telekomunikacyjnego). W razie występowania ruchu, który zakłóca działanie sieci, może on być automatycznie blokowany. Usługodawca będzie informował o takim zdarzeniu poprzez e-mail, wiadomość SMS i/lub telefonicznie, wskazując, w miarę możliwości, przyczynę i sposób rozwiązania problemu, a także kontakt do biura obsługi.
 6. Niezbędne dane mogą być przekazywane dalej wyłącznie w celu wykonania czynności związanych z umową – na przykład:
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także do wniesienia skargi do organu nadzorczego – prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.