Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych

Obowiązuje od 1 lipca 2021 r.

A. Informacje ogólne

 1. Regulamin określa szczegółowe warunki świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Usługodawcę: SI.pl Jacek Kowalski, ul. Karmelicka 100, 34-100 Wadowice, NIP: 551-256-32-46, e-mail: kontakt@si.pl.
 2. Regulamin stanowi integralną część Umowy.
 3. Wyrażenia zdefiniowane w Umowie odnoszą się również do Regulaminu.
 4. Cennik zawiera informacje o taryfach, ich cenach i kosztach usług serwisowych.
 5. Aktualny Cennik jest dostępny na stronie https://internet.si.pl/dokumenty

B. Zawieszenie usług

 1. Usługodawca zawiesza usługi w przypadku:
  1. otrzymania żądania abonenta z przynajmniej miesięcznym wyprzedzeniem,
  2. opóźnienia w zapłacie faktury dłuższego niż 10 dni, ze skutkiem na koniec ostatniego zafakturowanego okresu,
  3. naruszenia warunków umowy lub przepisów prawa.
 2. Za okres zawieszenia nie są pobierane opłaty miesięczne.
 3. Zawieszenie usług nie zwalnia z zapłaty wcześniejszych prawidłowo naliczonych opłat.
 4. Zawieszenie usług wiąże się z wyłączeniem zewnętrznego adresu IPv4.
 5. Wznowienie usług następuje na wniosek abonenta, niezwłocznie po jego otrzymaniu, ale nie wcześniej niż po uregulowaniu wymagalnych opłat.

C. Ograniczenia w korzystaniu z usługi

 1. W odniesieniu do usług telefonicznych Usługodawca zapewnia kierowanie do numerów alarmowych.
 2. Usługodawca nie gromadzi informacji o lokalizacji telekomunikacyjnego urządzenia końcowego.
 3. Operator nie zapewnia umieszczania numerów w publicznie dostępnych spisach abonentów.
 4. Czas utrzymywania nieaktywnego połączenia może być ograniczony do nie mniej niż 10 minut.
 5. W przypadku świadczenia usługi w oparciu o adresy niepubliczne (NAT):
  1. routowane protokoły warstwy transportowej są ograniczone do ICMP, TCP, UDP, SCTP, DCCP,
  2. liczba dostępnych dla Abonenta portów jest ograniczona do 1000 w każdym z protokołów: TCP, UDP, SCTP, DCCP.
 6. W przypadku klientów indywidualnych blokowane są połączenia inicjowane od Abonenta do portu 25 (TCP).
 7. W przypadku klientów indywidualnych z adresacją publiczną Usługodawca może blokować połączenia przychodzące z Internetu na wszystkie bądź wybrane porty jeśli pod którymkolwiek z portów wykryte zostanie urządzenie bądź usługa z domyślnymi hasłami lub znanymi błędami w zabezpieczeniach.
 8. Blokowane mogą być połączenia na porty 135 (UDP/TCP), 137 (UDP), 138 (UDP), 139 (TCP) oraz 445 (UDP/TCP).

D. Kształtowanie ruchu i zapewnianie bezpieczeństwa

 1. Usługodawca monitoruje ruch w sieci w celu zapewnienia nieprzekroczenia pojemności łączy bądź możliwości sprzętu.
 2. W razie ryzyka wysycenia łącza Usługodawca może podjąć działania polegające na zmianie kierowania i rozłożenia ruchu lub wprowadzeniu ograniczeń w ruchu.
 3. Zmiana rozłożenia ruchu lub wprowadzenie ograniczeń może się wiązać z:
  1. chwilowym rozłączeniem niektórych lub wszystkich trwających połączeń,
  2. krótkimi przerwami w dostępie do sieci,
  3. tymczasowym ograniczeniem prędkości łącza, ale nie bardziej niż do szybkości minimalnej określonej w taryfie bądź w umowie,
  4. zwiększeniem opóźnień i zmienności opóźnień (jitter) pakietów.
 4. W przypadku naruszenia bezpieczeństwa lub integralności sieci i usług Usługodawca może:
  1. blokować lub ograniczać ruch zagrażający bezpieczeństwu bądź integralności usług,
  2. blokować lub ograniczać ruch kierowany z/do hostów/portów/zakończeń sieci, które zagrażają sieci lub usługom,
  3. wyłączać zagrożone usługi i urządzenia,
  4. informować Abonentów, Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej i innych przedsiębiorców telekomunikacyjnych oraz podmioty zajmujące się bezpieczeństwem o zagrożeniach.
 5. Usługodawca przekazuje informacje o zagrożeniach związanych ze świadczoną usługą za pośrednictwem strony https://internet.si.pl/bezpieczenstwo

E. Obowiązki Abonenta

 1. Abonent jest zobowiązany korzystać z usług w zgodzie z Umową, Regulaminem i obowiązującym prawem.
 2. Abonent nie może celowo zakłócać działania sieci ani pracy urządzeń Usługodawcy.
 3. Abonent winien korzystać z powierzonych urządzeń wyłącznie do korzystania z usług.
 4. Abonent nie może zmieniać oprogramowania powierzonych mu urządzeń bez zgody Usługodawcy.
 5. Abonent jest zobowiązany zapewnić prawidłowe warunki pracy powierzonych urządzeń, takich jak: dostęp do energii elektrycznej (230 V, 50 Hz), temperatura otoczenia (od 0 do 40°C) i wilgotność powietrza (od 10 do 90% wilgotności względnej, bez kondensacji).
 6. Zabronione jest udostępnianie usługi poza miejsce świadczenia usługi bez zgody Usługodawcy wyrażonej w formie pisemnej lub elektronicznej.

F. Odpowiedzialność Usługodawcy

 1. W przypadku opóźnienia w przyłączeniu do sieci Abonentowi przysługuje obniżenie opłaty instalacyjnej o 1/90 (jedną dziewięćdziesiątą) za każdy dzień opóźnienia, chyba że Abonent przyczynił się do opóźnienia.
 2. W przypadku awarii skutkujących przerwą w świadczeniu usługi dłuższą niż dopuszczalna Abonentowi przysługuje obniżenie opłaty miesięcznej o czas trwania awarii.
 3. Czas trwania awarii jest liczony od chwili jej zgłoszenia przez Abonenta do chwili naprawy przez Usługodawcę.
 4. W przypadku niedotrzymania parametrów jakościowych usługi w danym okresie rozliczeniowym Abonent może domagać się obniżenia opłaty miesięcznej w proporcji w jakiej faktyczne parametry usługi pozostają w stosunku do deklarowanych.
 5. Obniżenie opłat następuje w drodze reklamacji.

G. Zakres usług serwisowych

 1. Usługodawca oferuje serwis obejmujący usuwanie awarii usługi oraz udostępnionych do niej urządzeń wskazanych w umowie.
 2. Usługodawca nie świadczy usług serwisowych dotyczących komputera i innych urządzeń, których nie dostarczył w ramach umowy.
 3. Zgłoszenie serwisowe winno zawierać: numer umowy lub numer klienta, numer kontaktowy, adres e-mail do kontaktu oraz informacje na temat problemu.
 4. Kontakt z serwisem jest możliwy poprzez adres e-mail i/lub numer telefonu wskazany w umowie oraz na stronie https://internet.si.pl/kontakt
 5. Abonent jest zobowiązany umożliwić dostęp do miejsca instalacji jeśli jest to niezbędne do zdiagnozowania i usunięcia awarii.
 6. Jeśli awaria nie występowała bądź powstała z winy użytkownika lub zarządzanych przez niego urządzeń, Usługodawca może się domagać zwrotu kosztów diagnozowania takiej awarii w wysokości określonej w Cenniku.

H. Wyłączenia odpowiedzialności

 1. Usługodawca nie odpowiada za:
  1. nieprzestrzeganie przez Abonenta Umowy, Regulaminu bądź przepisów obowiązującego prawa, w zakresie, w jakim wpłynęło na niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez Usługodawcę,
  2. podjęcie działań wskazanych Ustawie, Regulaminie bądź Umowie w przypadku naruszenia bezpieczeństwa lub integralności sieci i usług,
  3. niedostosowanie lub wady urządzeń Abonenta, innych niż dostarczone przez Usługodawcę,
  4. awarie powstałe z winy użytkownika lub zarządzanych przez niego urządzeń,
  5. planowe przewy w świadczeniu usług, o których Operator powiadomił z przynajmniej dwunastogodzinnym wyprzedzeniem, o ile ich czas nie przekracza dopuszczalnego czasu przerwy określonego w umowie bądź w cenniku.
 2. Do okresu, za który przysługuje odszkodowanie lub kara umowna nie wlicza się czasu, w którym usunięcie awarii nie było możliwe z przyczyn leżących po stronie Abonenta.
 3. W przypadku abonentów, którym nie przysługują uprawnienia konsumenta:
  1. wyłącza się odpowiedzialność za utracone korzyści,
  2. odpowiedzialność ogranicza się do wysokości opłat za okres rozliczeniowy, w którym szkoda nastąpiła.
 4. Określone ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności Usługodawcy nie mają zastosowania jeśli wyrządził on szkodę umyślnie lub przez rażące niedbalstwo.

I. Postępowanie reklamacyjne i rozstrzyganie sporów

 1. Abonent może złożyć reklamację dotyczącą niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, niedotrzymania terminu rozpoczęcia świadczenia usług lub nieprawidłowego wyliczenia należności, przesyłając ją na adres lub skrzynkę e-mail Usługodawcy albo składając ją ustnie bądź telefonicznie.
 2. Reklamacja winna zawierać:
  1. imię i nazwisko Abonenta i jego adres korespondencyjny,
  2. określenie przedmiotu reklamacji, a także informacji o okresie, którego reklamacja dotyczy,
  3. numer umowy lub adres instalacji,
  4. żądanie abonenta, w szczególności kwotę odszkodowania lub innej należności wynikającej z Umowy bądź przepisów prawa,
  5. w przypadku żądań pieniężnych – numer konta bankowego do wypłaty kwoty lub wniosek o zaliczenie kwoty na poczet przyszłych zobowiązań.
 3. W razie ich braku wymaganych danych, o ile jest to możliwe, wzywa się Abonenta do uzupełnienia wymaganych informacji w określonym terminie, nie krótszym niż 7 dni, pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.
 4. Reklamacja może być składana w okresie dwunastu miesięcy od zakończenia okresu rozliczeniowego, którego miałaby dotyczyć. Reklamacje wniesione po tym terminie pozostawia się bez rozpoznania, informując o tym Aboneneta.
 5. Złożenie reklamacji nie zawiesza terminu płatności opłat lub ich części, które nie są jej przedmiotem.
 6. Usługodawca potwierdza otrzymanie reklamacji w terminie 14 dni od jej złożenia, chyba że w tym terminie udzieli na nią odpowiedzi.
 7. Usługodawca udziela odpowiedzi na reklamację w terminie 30 dni od jej złożenia. Za datę udzielenia odpowiedzi uznaje się datę jej wysłania. W razie naruszenia tego terminu reklamację uznaje się za uwzględnioną w całości.
 8. Odpowiedź na reklamację zawiera:
  1. dane Usługodawcy, w tym osoby udzielającej odpowiedzi,
  2. informację o uznaniu bądź odrzuceniu reklamacji,
  3. w przypadku odrzucenia reklamacji – podstawę faktyczną i prawną takiego rozstrzygnięcia,
  4. jeśli jest należna – kwotę przyznaną Abonentowi, a także termin jej wypłaty bądź zaliczenia na poczet przyszłych należności, nie dłuższy niż 14 dni,
  5. informację o zakończeniu postępowania reklamacyjnego i prawie do dalszego dochodzenia roszczeń.
 9. W razie wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego Abonent może wnieść do Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej wniosek o polubowne rozstrzygnięcie sporu (pozasądowe rozstrzyganie sporów). Szczegółowe informacje na temat takiego postępowania są dostępne na stronie Urzędu Komunikacji Elektronicznej.
 10. Spór z tytułu umowy może także zostać wniesiony przed Stały Polubowny Sąd Konsumencki przy Prezesie Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

J. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy

Abonent, któremu przysługują uprawnienia konsumenta może skorzystać z poniższego wzoru w celu odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa:

                 (miejscowość), (data)
(imię i nazwisko)
(adres do korespondencji)

                 SI.pl Jacek Kowalski
                 Karmelicka 100
                 34-100 Wadowice

     OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

 Niniejszym oświadczam, że odstępuję od umowy z dnia
(data umowy) numer (numer umowy).

 Zwrot opłat proszę przekazać na konto numer:
(numer konta) w banku (nazwa banku).

 Wiem o obowiązku zwrotu urządzeń abonenckich na mój
koszt na adres Usługodawcy.

                 (podpis)