Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych

Obowiązuje od 1 stycznia 2021 r.

A. Informacje ogólne

 1. Regulamin określa szczegółowe warunki świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Usługodawcę.
 2. Regulamin stanowi integralną część Umowy.
 3. Wyrażenia zdefiniowane w umowie odnoszą się również do Regulaminu.
 4. Cennik zawiera informacje o taryfach, ich cenach i kosztach usług serwisowych.
 5. Aktualny Cennik jest dostępny na stronie https://internet.si.pl/dokumenty
 6. Postanowienia umowy i aneksów do niej mają pierwszeństwo przed zapisami Regulaminu i Cennika.

B. Zawieszenie usług

 1. Usługodawca zawiesza usługi w przypadku:
  1. otrzymania żądania abonenta z przynajmniej miesięcznym wyprzedzeniem,
  2. opóźnienia w zapłacie faktury dłuższego niż 14 dni,
  3. naruszenia warunków umowy lub przepisów prawa.
 2. Za okres zawieszenia nie są pobierane opłaty miesięczne.
 3. Zawieszenie usług nie zwalnia z zapłaty wcześniejszych prawidłowo naliczonych opłat.
 4. Zawieszenie usług wiąże się z wyłączeniem zewnętrznego adresu IPv4.
 5. Wznowienie usług następuje na wniosek abonenta, niezwłocznie po jego otrzymaniu, ale nie wcześniej niż po uregulowaniu wymagalnych opłat.

C. Ograniczenia w korzystaniu z usługi

 1. W odniesieniu do usług telefonicznych Usługodawca zapewnia kierowanie do numerów alarmowych.
 2. Usługodawca nie gromadzi informacji o lokalizacji telekomunikacyjnego urządzenia końcowego.
 3. Operator nie zapewnia umieszczania numerów w publicznie dostępnych spisach abonentów.
 4. Czas utrzymywania nieaktywnego połączenia może być ograniczony do nie mniej niż 10 minut.
 5. W przypadku świadczenia usługi w oparciu o adresy niepubliczne (NAT):
  1. routowane protokoły warstwy transportowej są ograniczone do ICMP, TCP, UDP, SCTP, DCCP,
  2. liczba dostępnych dla Abonenta portów jest ograniczona do 1000 w każdym z protokołów: TCP, UDP, SCTP, DCCP.
 6. W przypadku klientów indywidualnych blokowane są połączenia inicjowane od Abonenta do portu 25 (TCP).
 7. W przypadku klientów indywidualnych z adresacją publiczną, Usługodawca może blokować połączenia przychodzące z Internetu na wszystkie bądź wybrane porty o numerze mniejszym niż 1024 jeśli pod którymkolwiek z takich portów wykryty zostanie interfejs administracyjny routera Abonenta.
 8. Blokowane są połączenia na porty 135 (UDP/TCP), 137 (UDP), 138 (UDP), 139 (TCP) oraz 445 (UDP/TCP).

D. Kształtowanie ruchu i zapewnianie bezpieczeństwa

 1. Usługodawca monitoruje ruch w sieci w celu zapewnienia nieprzekroczenia pojemności łączy bądź możliwości sprzętu.
 2. W razie ryzyka wysycenia łącza, Usługodawca może podjąć działania polegające na zmianie kierowania i rozłożenia ruchu lub wprowadzeniu ograniczeń w ruchu.
 3. Wprowadzenie ograniczeń może się wiązać z:
  1. chwilowym rozłączeniem niektórych lub wszystkich trwających połączeń,
  2. krótkimi przerwami w dostępie do sieci,
  3. tymczasowym ograniczeniem prędkości łącza, ale nie bardziej niż do szybkości minimalnej określonej w taryfie bądź w umowie,
  4. zwiększeniem opóźnień i zmienności opóźnień (jitter) pakietów.
 4. W przypadku naruszenia bezpieczeństwa lub integralności sieci i usług Usługodawca może:
  1. blokować lub ograniczać ruch zagrażający bezpieczeństwu bądź integralności usług,
  2. blokować lub ograniczać ruch kierowany z/do hostów/portów/zakończeń sieci, które zagrażają sieci lub usługom,
  3. wyłączać zagrożone usługi i urządzenia,
  4. informować Abonentów, Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej i innych przedsiębiorców telekomunikacyjnych oraz podmioty zajmujące się bezpieczeństwem o zagrożeniach.
 5. Usługodawca przekazuje informacje o zagrożeniach związanych ze świadczoną usługą za pośrednictwem strony https://internet.si.pl/bezpieczenstwo

E. Obowiązki Abonenta

 1. Abonent jest zobowiązany korzystać z usług w zgodzie z Umową, Regulaminem i obowiązującym prawem.
 2. Abonent nie może celowo zakłócać działania sieci ani pracy urządzeń Usługodawcy.
 3. Abonent winien korzystać z powierzonych urządzeń wyłącznie do korzystania z usług.
 4. Abonent nie może zmieniać oprogramowania powierzonych mu urządzeń bez zgody Usługodawcy.
 5. Abonent jest zobowiązany zapewnić prawidłowe warunki pracy powierzonych urządzeń, takich jak: dostęp do energii elektrycznej (230 V, 50 Hz), temperatura otoczenia (od 0 do 40°C) i wilgotność powietrza (od 10 do 90% wilgotności względnej, bez kondensacji).
 6. Zabronione jest udostępnianie usługi poza miejsce świadczenia usługi bez zgody Usługodawcy wyrażonej w formie pisemnej lub elektronicznej.
 7. Abonent nie może bez zgody Usługodawcy przenieść wierzytelności wynikających z Umowy.

F. Odpowiedzialność Usługodawcy

 1. W przypadku opóźnienia w przyłączeniu do sieci, Abonentowi przysługuje obniżenie opłaty aktywacyjnej o 1/90 (jedną dziewięćdziesiątą) za każdy dzień opóźnienia.
 2. W przypadku awarii skutkujących przerwą w świadczeniu usługi dłuższą niż dopuszczalna, Abonentowi przysługuje obniżenie opłaty miesięcznej o czas trwania awarii.
 3. W przypadku niedotrzymania parametrów jakościowych usługi w danym okresie rozliczeniowym, Abonent może domagać się obniżenia opłaty miesięcznej w proporcji w jakiej faktyczne parametry usługi pozostają w stosunku do deklarowanych.
 4. Obniżenie opłat następuje w drodze reklamacji.

G. Zakres usług serwisowych

 1. Usługodawca oferuje serwis obejmujący usuwanie awarii usługi oraz udostępnionych do niej urządzeń wskazanych w umowie.
 2. Usługodawca nie świadczy usług serwisowych dotyczących komputera i innych urządzeń, których nie dostarczył w ramach umowy.
 3. Zgłoszenie serwisowe winno zawierać: numer umowy lib numer klienta, numer kontaktowy, adres e-mail do kontaktu oraz informacje na temat problemu.
 4. Kontakt z serwisem jest możliwy poprzez adres e-mail i/lub numer telefonu wskazany w umowie oraz stronie https://internet.si.pl/kontakt
 5. Abonent jest zobowiązany umożliwić dostęp do miejsca instalacji jeśli jest to niezbędne do zdiagnozowania i usunięcia awarii.
 6. Jeśli awaria nie występowała bądź powstała z winy użytkownika lub zarządzanych przez niego urządzeń, Usługodawca może się domagać zwrotu kosztów diagnozowania takiej awarii w wysokości określonej w Cenniku.

H. Wyłączenia odpowiedzialności

 1. Usługodawca nie odpowiada za:
  1. nieprzestrzeganie przez Abonenta Umowy, Regulaminu bądź przepisów obowiązującego prawa, w zakresie, w jakim wpłynęło na niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez Usługodawcę,
  2. podjęcie działań wskazanych Ustawie, Regulaminie bądź Umowie w przypadku naruszenia bezpieczeństwa lub integralności sieci i usług,
  3. niedostosowanie lub wady urządzeń Abonenta, innych niż dostarczone przez Usługodawcę,
  4. nieprawidłową konfigurację urządzeń przez Abonenta,
  5. planowe przewy w świadczeniu usług, o których Operator powiadomił z przynajmniej dwunastogodzinnym wyprzedzeniem, o ile ich czas nie przekracza dopuszczalnego czasu przerwy określonego w umowie bądź w cenniku.
 2. Do okresu, za który przysługuje odszkodowanie lub kara umowna nie wlicza się czasu, w którym usunięcie awarii nie było możliwe z przyczyn leżących po stronie Abonenta.
 3. W przypadku abonentów, którym nie przysługują uprawnienia konsumenta:
  1. wyłącza się odpowiedzialność za utracone korzyści,
  2. odpowiedzialność ogranicza się do wysokości opłat za okres rozliczeniowy, w którym szkoda nastąpiła.
 4. Określone ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności Usługodawcy nie mają zastosowania jeśli wyrządził on szkodę umyślnie lub przez rażące niedbalstwo.

I. Postępowanie reklamacyjne i rozstrzyganie sporów

 1. Abonent może złożyć reklamację dotyczącą niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, niedotrzymania terminu rozpoczęcia świadczenia usług lub nieprawidłowego wyliczenia należności, przesyłając ją na adres lub skrzynkę e-mail Usługodawcy albo składając ją ustnie bądź telefonicznie.
 2. Reklamacja winna zawierać:
  1. imię i nazwisko Abonenta i jego adres korespondencyjny,
  2. określenie przedmiotu reklamacji, a także informacji o okresie, którego reklamacja dotyczy,
  3. numer umowy lub adres instalacji,
  4. żądanie abonenta, w szczególności kwotę odszkodowania lub innej należności wynikającej z Umowy bądź przepisów prawa,
  5. w przypadku żądań pieniężnych – numer konta bankowego do wypłaty kwoty lub wniosek o zaliczenie kwoty na poczet przyszłych zobowiązań.
 3. W razie ich braku wymaganych danych, o ile jest to możliwe, wzywa się Abonenta do uzupełnienia wymaganych informacji w określonym terminie, nie krótszym niż 7 dni, pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.
 4. Reklamacja może być składana w okresie dwunastu miesięcy od zakończenia okresu rozliczeniowego, którego miałaby dotyczyć. Reklamacje wniesione po tym terminie pozostawia się bez rozpoznania, informując o tym Aboneneta.
 5. Złożenie reklamacji nie zawiesza terminu płatności opłat lub ich części, które nie są jej przedmiotem.
 6. Usługodawca potwierdza otrzymanie reklamacji w terminie 14 dni od jej złożenia, chyba że w tym terminie udzieli na nią odpowiedzi.
 7. Usługodawca udziela odpowiedzi na reklamację w terminie 30 dni od jej złożenia. Za datę udzielenia odpowiedzi uznaje się datę jej wysłania. W razie naruszenia tego terminu reklamację uznaje się za uwzględnioną w całości.
 8. Odpowiedź na reklamację zawiera:
  1. dane Usługodawcy, w tym osoby udzielającej odpowiedzi,
  2. informację o uznaniu bądź odrzuceniu reklamacji,
  3. w przypadku odrzucenia reklamacji – podstawę faktyczną i prawną takiego rozstrzygnięcia,
  4. jeśli jest należna – kwotę przyznaną Abonentowi, a także termin jej wypłaty bądź zaliczenia na poczet przyszłych należności,
  5. informację o zakończeniu postępowania reklamacyjnego i prawie do dalszego dochodzenia roszczeń.
 9. W razie wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego Abonent może wnieść do Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej wniosek o polubowne rozstrzygnięcie sporu (pozasądowe rozstrzyganie sporów). Szczegółowe informacje na temat takiego postępowania są dostępne na stronie Urzędu Komunikacji Elektronicznej.
 10. Spór z tytułu umowy może także zostać wniesiony przed Stały Polubowny Sąd Konsumencki przy Prezesie Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

J. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy

Abonent, któremu przysługują uprawnienia konsumenta może skorzystać z poniższego wzoru w celu odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa:

                 (miejscowość), (data)
(imię i nazwisko)
(adres do korespondencji)

                 SI.pl Jacek Kowalski
                 Karmelicka 100
                 34-100 Wadowice

     OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

 Niniejszym oświadczam, że odstępuję od umowy z dnia
(data umowy) numer (numer umowy).

 Zwrot opłat proszę przekazać na konto numer:
(numer konta) w banku (nazwa banku).

 Wiem o obowiązku zwrotu urządzeń abonenckich na mój
koszt na adres Usługodawcy.

                 (podpis)